Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om


Dec 18, 2020

Noreg skal bli eit lavutslippssamfunn. Riksantikvar Hanna Geiran snakkar om ein ny undersøkelse frå SINTEF som syner at bevaring og gjenbruk av bygningar, i staden for å rive og bygge nytt, kan hjelpe oss godt på vei.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren